Algemene Verkoopsvoorwaarden Priotech Security BV

Laatst aangepast: zaterdag 4 februari 2023

Artikel 1. Algemeen – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen de Klant en Priotech, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, met inbegrip van die van de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn meer bepaald van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Priotech ter zake van Goederen van welke aard ook en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Priotech en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor Priotech alleen bindend indien en voor zover deze door Priotech uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de bepalingen van de Overeenkomst, hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang.

De door Priotech aangeboden Goederen zijn zeer gevarieerd. In geval van specifieke Aanvullende Diensten, toevoegingen en/of wijzigingen van de diensten kunnen naast de Algemene Voorwaarden aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, die integraal deel uitmaken van de Overeenkomst indien de de betreffende Goederen worden gebruikt door de Klant. Er kunnen meerdere aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Priotech zal de Klant hierover vooraf informeren.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het eerste artikel vermeld.

Artikel 2. Definities van gebruikte termen

In deze Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Priotech: de BV Priotech Security, handelend onder de handelsnaam “Priotech”, gevestigd te Dendermondsesteenweg 530, bus i, 9070 Destelbergen, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE. 0767.676.608.
 • Priotech Website: de website van Priotech, bereikbaar via de domeinen www.priotech.be en aanverwante subsites.
 • Goederen of Diensten: de producten of diensten die Priotech aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst. Priotech handelt in elektronisch beveiliging van gebouwen op werven. Door gebruik te maken van camerabewaking, inbraaksysteem (alarm), toegangscontrole systeem, branddetectie, videophonie (Video Parlafoon), software-installatie op de pc of smartphone, netwerken, plaatsen van een netwerk switch, plaatsen van wifi toestellen en instellen en plaatsen en verbinden van netwerk of coax kabels.
 • Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • Klant: de natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) met wie Priotech een Koopovereenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Priotech daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
 • Consument: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Materialen: alle camerabewaking, inbraaksystemen, alarmen, toegangscontrole systeem, branddetectie, videophonie (Video Parlafoon), software, netwerken, netwerk switchen, wifi toestellen enzovoort.
 • Werf: De locatie waar de Diensten of Goederen van Priotech zullen worden opgeleverd, zoals, maar niet beperkt tot kantoren, magazijnen, opslagplaatsen, particuliere huizen, snacks, pitta zaken en restaurants.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Priotech en de Klant op grond waarvan Priotech Goederen levert aan de Klant.
 • Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en aanvaardingen in het Account van Klant, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening.
 • Persoonsgegevens: ‘persoonsgegevens’ zoals gedefinieerd in de AVG.
 • Verwerker: ‘verwerker’ zoals gedefinieerd in de AVG.
 • Verwerking: ‘verwerking’ zoals gedefinieerd in de AVG.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals gedefinieerd in de AVG.

Artikel 3. Offertes

Alle offertes uitgaande van Priotech zijn geldig voor een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij door Priotech Schriftelijk anders is vermeld of de offerte Schriftelijk wordt ingetrokken. Elke offerte kan door Priotech worden herroepen. Indien het aanbod door de Klant nog niet is aanvaard, kan herroeping te allen tijde geschieden.

Modellen en monsters getoond op onze website of fysiek zijn voorbeelden, het finaal product kan hiervan steeds afwijken.

De aanvaarding van de offerte houdt automatisch de aanvaarding in van alle Algemene Verkoopvoorwaarden in de (eventuele) offerte van Priotech, inclusief eventueel van toepassing zijnde aanvullende verkoopvoorwaarden. De Klant verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de Algemene en eventuele Aanvullende Voorwaarden, deze gelezen te hebben bij het sluiten van een Overeenkomst met Priotech en de Algemene en eventuele Aanvullende voorwaarden hierbij te aanvaarden.

Offertes worden geverifieerd bij aanvang of tijdens de werken en kunnen verrekeningen tot gevolg hebben. Gedurende of op het einde van de werkzaamheden zal steeds een exacte opmeting van de werken worden verricht. Aan de hand van deze opmeting wordt het saldo van de werken berekend. Het door de Klant te betalen saldo in de offerte betreft de totale rekening van de werken, verminderd met eventuele betaalde voorschotten. 

De in een offerte of prijsbestek vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bijkomende werken zullen verrekend worden aan €60,00 excl. BTW per uur. Priotech heeft het recht de prijzen aan te passen ten gevolge van koerswijzigingen op de internationale markten.

Alle bijkomende kosten zoals vervoer, verzekering, administratiekosten, verpakking, installatie en aankoppeling, evenals de kosten voor het benodigde toebehoren zijn niet voorzien tenzij expliciet vermeld in de offerte.

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de aanvaarding van het voorlopige aanbod door de Klant geen Overeenkomst vormt.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van bevestiging van inbezitname van de correcte opmetingen ter plaatste bij de Klant. De Klant heeft de mogelijkheid om de opmetingen voor de plaatsing van de Goederen op voorhand door te sturen of deze te laten opmeten door een door Priotech aangestelde expert. Hoe dan ook, de Overeenkomst komt pas tot stand na de bevestiging van Priotech van de correcte opmetingen door de expert, aangesteld door Priotech. Bevestiging kan elektronisch (via de website of per e-mail) , schriftelijk (per brief naar onze maatschappelijke zetel) of mondeling plaatsvinden. Klant kan de Goederen of diensten direct vanaf de Priotech Website aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • Klant heeft een Offerte, de Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden van Priotech ontvangen.
 • Priotech bevestigt de ontvangst van de correcte relevante gegevens, zoals maar niet beperkt tot opmetingen, oppervlakte, faciliteiten, enzovoort. Indien de gegevens een op objectieve criteria gestoelde prijswijziging ten opzichte van de originele Offerte verantwoorden, zal Priotech de Klant een aangepaste Offerte bezorgen.
 • Klant heeft de Offerte Schriftelijk of electronisch via ons facturatieprogramma aanvaard en aangegeven de Algemene Voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en het privacybeleid te hebben ontvangen, van de inhoud kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
 • Klant heeft de Offerte getekend terugbezorgd aan Priotech.
 • Priotech heeft de Offerte ontvangen en aanvaard via een elektronische bevestigingsmail aan de Klant.
 • Indien de opmetingen een op objectieve criteria gestoelde prijswijziging ten opzichte van de originele Offerte verantwoorden, zal Priotech de Klant een aangepaste Offerte bezorgen.

Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen Schriftelijk geschieden. Een Overeenkomst mag enkel worden aangegaan door een bij wet meerderjarige Klant.

De Klant heeft, indien hij een consument is in de zin van artikel I.1.2° van het Wetboek van Economisch Recht, het recht aan Priotech mee te delen dat hij afziet van de volledige Overeenkomst of van één of meer Aanvullende Dienst(en) zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van het afsluiten van de Overeenkomst.De Klant kan hiervoor bij aangetekend schrijven een ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing tot (gedeeltelijke) herroeping van de Overeenkomst uiteenzet. In geval van herroeping zal de Klant op eigen kosten en zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de beslissing tot herroeping van de Overeenkomst, alle Goederen/Matrialen die hem ter uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld, aan Priotech terugbezorgen. Let op, de Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn zoals op maat gemaakte Goederen. De Klant is wel nog steeds aansprakelijk voor de betaling van de kosten en het evenredige bedrag voor de geleverde diensten tot het moment waarop de Klant Priotech op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen, indien de Klant vóór het verstrijken van de herroepingstermijn de installatie van bepaalde Goederen/de Aanvullende diensten heeft aangevraagd

Let op, de Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn zoals op maat gemaakte meubilair, deuren en andere Goederen.

Artikel 5. Levering  – Uitvoeringstermijn – Oplevering

De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Indien op deze plaats niemand aanwezig is om de Goederen of Diensten in ontvangst te nemen bij levering, wordt de levering verondersteld conform te zijn met de vermeldingen vervat in de leveringsbon. De levering geschiedt in de bouwplaats of de woning door de Klant aangeduid bij de bestelling.

De opgegeven leverings-en plaatsingstermijn, zelfs in geval van vermelding van een vervaldatum, is slechts indicatief voor de uitvoering van de overeengekomen diensten, indien de in de offerte vermelde termijnen daarvoor niet volstaan. Als de gestelde termijn door Priotech wordt overschreden om redenen die buiten zijn macht liggen of objectief onvoorzienbaar zijn, zal Priotech geen schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Klant. Vertraging bij levering en /of plaatsing kan nooit aanleiding geven tot vernietiging van bestelling of weigering van de levering. 

Wijzigingen aan de bestelling in opdracht van de Klant betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde leveringsen plaatsingstermijnen vervallen.

Onze werken worden opgeleverd op datum van de beëindiging van onze werkzaamheden en leveringen, ongeacht eventuele kleine regularisaties, afstelwerkzaamheden en herstellingswerken dewelke nadien door onze diensten nog zouden moeten uitgevoerd worden. 

In geval van grote tekortkomingen in de uitvoering van de werken of van objectieve gebreken die door een expert worden vastgesteld tijdens de afwerking, kan de Klant binnen de 3 kalenderdagen na die vaststelling de genoemde werken weigeren. De Klant moet de redenen voor de weigering van de oplevering van de werken schriftelijk vastleggen. De Klant moet bovendien een termijn voorstellen waarbinnen Priotech verplicht is de door de specialist bepaalde herstellingen uit te voeren. Die tussenkomst mag niet aan de Klant worden gefactureerd tenzij Priotech objectief aantoont, in voorkomend geval aan de hand van een door een derde opgesteld deskundigenverslag, dat het de werken volgens de regels van de kunst heeft uitgevoerd. In ieder geval zal na de voltooiing van de betreffende werken een nieuwe opleveringsdatum moeten worden bepaald.

Indien binnen de 3 dagen na factuurdatum bij eventuele klachten door de Klant geen gemotiveerd en aangetekend schrijven wordt bekendgemaakt, worden de werken automatisch goedgekeurd door de Klant. De voorbehoudsloze ingebruikneming door de Klant brengt dezelfde goedkeuring teweeg. Daarna zullen geen klachten betreffende de factuur meer worden aanvaard.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Priotech deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

Door Priotech opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en kunnen nimmer als bindende termijnen gelden. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien de overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, zal Priotech de Klant daarvan in kennis stellen.

Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt. Priotech is in geval van overmacht tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Priotech het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zoals de levering, plaatsing, installatie, garantie en onderhoud van de Diensten of Goederen. Het is deze derde die de verantwoordelijkheid draagt voor de correcte levering, plaatsing en garantie. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten waarbij wordt gestipuleerd dat Priotech waarvoor wij in voorkomend geval aansprakelijkheid zullen opnemen onder voorbehoud van regres lastens de onderaannemers.

Priotech zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren. De klantendienst van Priotech is bereikbaar voor vragen via e-mail op info@priotech.be Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden binnen maximaal 7 kalenderdagen na ontvangst van de definitieve levering. 

Artikel 7. Interventie van derden en afwezigheid van verbondenheid met Priotech

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Priotech het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zoals de levering, plaatsing, installatie, garantie en onderhoud van de Diensten of Goederen. Indien Priotech voor de uitvoering van zijn diensten moet samenwerken met derden, kan die samenwerking op geen enkele wijze aanleiding geven tot een contractuele relatie of verbondenheid van welke aard ook met Priotech. Het is deze derde die de verantwoordelijkheid draagt voor de correcte levering, plaatsing en garantie. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Klant, tenzij anders overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten waarbij wordt gestipuleerd dat Priotech in voorkomend geval hiervoor aansprakelijkheid zal opnemen onder voorbehoud van regres lastens de onderaannemers.

Priotech zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren. De klantendienst van Priotech is bereikbaar voor vragen via e-mail op info@priotech.be. Eventuele klachten van welke aard dan ook dient te gebeuren binnen de 3 dagen na factuurdatum middels een gemotiveerd en aangetekend schrijven aan Priotech.

Artikel 8. Overdracht van risico en eigendom van Goederen

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven alle Goederen eigendom van Priotech tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, intresten, schadebedingen en eventuele belastingen. De Klant draagt de risico’s vanaf het sluiten van de Overeenkomst. Priotech behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze onbetaalde Goederen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de Klant. Tijdens deze periode neemt de Klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde Producten en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaken en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enzovoort. 

De eigendomstitel op, en het risico dat verbonden is aan, de Goederen en/of Diensten gaan over op de Klant na (i) Levering ervan of, waar nodig, installatie of montage, (ii) aanvaarding ervan door de Klant en (iii) door overschrijving na definitieve incasso van de bedragen. Indien de Goederen en/of Diensten door de Klant worden geweigerd na Levering, blijven het risico en de eigendomstitel bij Priotech.

Noch het gebruik van het geheel of een deel van de geleverde Goederen en/of Diensten, noch de ondertekening van enig document ter bevestiging van ontvangst, impliceert dat niet-conforme Goederen en/of niet-conforme Diensten werden aanvaard. 

De Klant heeft het recht om alle niet-conforme Goederen en/of Diensten te weigeren binnen de vijf (5) dagen na ontvangst ervan (bij zichtbare gebreken) of na vaststelling van het gebrek (bij verborgen gebreken) door een expert aangeteld door Priotech of de door Priotech gemachtigde persoon.

Indien de Goederen en/of Diensten geen conforme Goederen of geen conforme Diensten zijn, heeft Priotech geheel naar eigen goeddunken het recht hetzij de Levering onder voorwaarden te aanvaarden, of de aanvaarding van de Goederen en/of Diensten te weigeren op kosten van de Klant onverminderd het recht van Priotech om schadevergoeding te eisen en onverminderd het recht van Priotech om (kosteloos voor Priotech) een vervanging van de Goederen of Diensten of terugbetaling van de reeds betaalde sommen te vragen.

Artikel 9. Verplichtingen van de Klant

De Klant is gehouden al datgene te verrichten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Priotech aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Goederen, tijdig aan Priotech worden verstrekt. De termijn waarbinnen Priotech de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Priotech zijn ontvangen.

Indien de Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Goederen geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient de Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. De Klant garandeert ten opzichte van Priotech dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Goederen door de Klant.

De Klant dient tijdens de gehele duur van de Overeenkomst te voorzien in:

 • Ruimte waar er gewerkt zal worden, moet worden vrij gemaakt zodat er vlot gewerkt kan worden en minder kans is op beschadiging;
 • Warm / koud water;
 • Elektriciteit (220v/16amp);
 • Werkende internetverbinding
 • Permanente toegang tot de zekeringskast;
 • Permanente toegang tot een toilet. Indien er geen toegang is, of er werd geen toilet voorzien, zal er door Priotech één (1) toilet worden voorzien op kosten van de klant. Dit betreft een extra-kost, dewelke op de eindfactuur zal worden aangerekend;
 • Een plaats om materialen te stockeren. Indien noodzakelijk zal er door Priotech een oplossing gezocht worden op kosten van de klant. Dit betreft een extra-kost, dewelke op de eindfactuur zal worden aangerekend.
 • Parkeermogelijkheid.

De Klant geeft Priotech toelating om van op afstand de werking van het systeem te controleren en, indien noodzakelijk de parameters van het Systeem aan te passen om de kwaliteit van de geleverde diensten te garanderen, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichtingen van de Klant. 

Alle kosten die voortvloeien uit de niet-naleving van de verplichtingen van dit artikel zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

De Klant is verplicht om Priotech onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke verandering van adres of contactgegevens. Priotech kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gemiste communicatie als gevolg van onjuiste en/of verouderde contactinformatie.

Artikel 10. Intellectuele eigendom 

Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Priotech ontwikkelde Goederen of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Priotech of diens licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo’n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. 

Tekeningen, plannen, ontwerpen, studies, zonder dat deze opsomming limitatief is, blijven de intellectuele eigendom van Priotech. Zij mogen onder geen enkel beding door de Klant op enige wijze medegedeeld worden aan derden zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

Het is Priotech toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Priotech door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 11. Prijzen

Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Priotech genoemde prijzen in euro en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Priotech het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door Klant op datum wat in de communicatie wordt vermeld, tenzij Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door Klant wegens de gewijzigde prijzen dient Schriftelijk te gebeuren binnen de veertien kalenderdagen die volgen op de kennisgeving van de gewijzigde prijzen.

Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Goederen en van deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden.

Tenzij anders overeengekomen is de dienstverlening grotendeels vooraf betaalbaar. Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door Klant van promoties, door bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) het aanmaken van meerdere accounts, behoudt Priotech zicht het recht voor om promoties niet toe te passen.

Herstellingen en interventies dienen vergoed te worden tegen het gebruikelijke en toepasselijke tarief. Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door Priotech worden verrekend in meerwerk. Supplementaire opdrachten (bv stopcontact dat niet geplaatst is, gasleiding die niet in orde is, …) die de Klant vraagt/bestelt bij Priotech, welke buiten de overeenkomst vallen, zullen door Dienstverlener worden aangerekend in regie volgens marktprijzen. Zo de tussenkomst van een controle-of keuringsorganisme voorzien is, vallen de kosten daartoe ten laste van de Klant. De uitvoering der controles dient alsdan te gebeuren door een door beide partijen aanvaarde en erkende instelling, en de tussenkomst van een controle-of keuringsorganisme dient bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk bekend gemaakt teworden door de Klant. 

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

Priotech zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. De Klant wordt pas eigenaar na volledige betaling van het Goed / Goederen of de diensten. Priotech mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Priotech heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Goederen in rekening te brengen. Indien de Klant binnen veertien (14) dagen na de uiterlijke betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. De betalingstermijn van een factuur is de termijn die op de factuur staat aangegeven, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Priotech zal hierna overgaan tot aanmanen en een eerste aanmaning uitsturen.  Indien de klant binnen acht (8) dagen na de eerste aanmaning nog niet volledig heeft betaald volgt er tweede aanmaning, na de tweede aanmanning heeft de klant acht (8) dagen tijd om te betalen, indien de factuur nog niet betaald is, wordt de vordering uit de handen gegeven naar advocaat/gerechtsdeurwaarder.

Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur door de Klant, stuurt Priotech een aanmaning aan de in gebreke blijvende Klant om binnen de acht (8) dagen de factuur te voldoen. Deze herinneringen geven aanleiding tot de facturatie van een administratieve kost voor de verwerking en verzending die kan oplopen tot 10 euro per herinnering. In geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling door de Klant ondanks twee aanmaningen van Priotech, zal elke op de vervaldag onbetaalde en onbetwiste hoofdsom tevens worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 150 euro. Er zal bovendien, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een rente van 10% per jaar verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum tot op de dag van de volledige betaling, berekend op dagelijkse basis. Alle kosten van invordering, zowel minnelijke als gerechtelijke door een gerechtsdeurwaarder, advocaat en incassobureau, komen ten laste van de in gebreke zijnde partij. Deze clausule doet geen afbreuk aan het recht van de Partijen om op enige andere wijze en via enig ander rechtsmiddel schadevergoeding te vorderen voor schade die door de toepassing van dit beding niet naar behoren zal worden vergoed.

De overeenkomst tussen Priotech en de Klant zal per direct eindigen. In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Priotech per aangetekende brief, met onmiddellijke ingang en van rechtswege gerechtigd naast opschorting van Goederen geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Priotech op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door Klant binnen de 3 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de Goederen schriftelijk en aangetekend te worden bekendgemaakt aan Priotech. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 3 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en Goederen in. Daarna zullen geen klachten betreffende de factuur meer worden aanvaard.

Artikel 13. Aansprakelijkheid van Priotech

Het is uitdrukkelijk tussen partijen bepaald dat al onze contractuele verbintenissen zich verstaan als een middelenverbintenis en niet als een resultaatsverbintenis. Priotech is aansprakelijk voor de schade die volgt uit een contractuele wanprestatie die aan haar kan worden verweten. Haar aansprakelijkheid is evenwel beperkt conform de bepalingen van dit artikel. Voor de door Priotech uitgevoerde werken geldt een vrijwaringtermijn van 1 jaar vanaf de datum van uitvoering van deze werkzaamheden, ongeacht eventuele regularisatiewerkzaamheden na die datum, voor wat betreft eventuele verborgen gebreken dewelke zouden opkomen. In geval er ten gevolge van bewezen gebreken causaal toerekenbaar aan de door Priotech geleverde prestaties respectievelijk de door Priotech geleverde materialen schade is ontstaan, of in geval van niet-functioneren of niet behoorlijk functioneren van de door Priotech geplaatste systemen, kunnen enkel de bouwwaarden, d.w.z. de eenheidsprijzen x de hoeveelheden van de rechtstreekse aangetaste en door Priotech geplaatste materialen worden verrekend, met uitsluiting van alle andere schade o.a. aan de inboedel, gevolgschade, schade uit diefstal en/of vandalisme, e.d.m. De Klant ziet af van de mogelijkheid van verhaal op Priotech door zijn verzekeraar wanneer deze enige uitkering of vergoeding aan de Klant en/of mogelijk andere benadeelde derden heeft uitgevoerd. Priotech is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten. De totale aansprakelijkheid van Priotech voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Priotech van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Priotech of diens werknemers is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade en per schadegeval meer bedragen dan vijfduizend (5.000) euro (exclusief btw). Voor het overige moet de Klant zich verzekeren tegen verlies of beschadiging van zijn eigendom. Priotech is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die Priotech in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. Priotech is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, productieverlies, bedrijfsverlies, klantenverlies, gemiste besparingen, verlies van marktaandeel, verlies van goodwill of zuiver financiële verliezen.

Priotech kan in geen geval aansprakelijk worden voor eventuele fouten begaan door (mobiele) telecommunicatie (data) dienstverleners, internet, ethernet, WPS of door derden betrokken bij de tussenkomst van Priotech, zoals politie, brandweer of een bewakingsdienst, waarop Priotech beroep doet bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Priotech is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de Goederen en de onderdelen daarvan indien de Klant de Goederen niet gebruikt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in de Overeenkomst zoals hierboven uiteengezet, doen geen afbreuk aan de rechten die eenieder kan doen gelden op grond van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van dit artikel zijn niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door bedrog, fraude, opzettelijk wangedrag, onopzettelijk grove fout of niet-nakoming van één van haar belangrijkste verplichtingen van Priotech.

De aansprakelijkheid van Priotech wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Priotech onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Priotech ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Priotech in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient, op straffe van verval, binnen 14 kalenderdagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door Priotech. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Priotech.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de klant

Klant is jegens Priotech aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Priotech tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Goederen door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Goederen desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt. Priotech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door derden en/of door de bouwheer en/of de personen in zijn opdracht handelende toegebrachte schade aan het geheel of het gedeelte van de door Priotech reeds tot stand gebrachte, doch nog niet voltooide leveringen en werkzaamheden, waarbij Priotech zich het recht voorbehoudt om prestaties en leveringen nodig voor het opnieuw in stand brengen van het tot dusver gepresteerde, aan eenheidsprijzen aan de Klant aan te rekenen.

Na de montage en installatie van de Goederen is de Klant aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door een aan hem toe te rekenen fout in verband met de Overeenkomst, waaronder in het bijzonder:

 • boetes opgelegd door politie of brandweer aan Priotech;
 • de (extra) kosten die door de veiligheidsdienst aan Priotech in rekening worden gebracht;
 • nutteloze opsporingskosten en/of reiskosten;
 • andere schade die veroorzaakt wordt door een vals alarm dat te wijten is aan een handeling of een nalatigheid van de Klant.

De Klant draagt de herstellings- of vervangingskosten van (delen van) de Goederen, de eventuele opsporings- en verplaatsingskosten inbegrepen, die veroorzaakt worden door: 

 • herstellingen, wijzigingen of uitbreidingen aan de Goederen die uitgevoerd zijn door anderen dan Priotech zonder haar schriftelijk akkoord;
 • onzorgvuldig en/of ondeskundig gebruik of behandeling en/of gebrekkig en/of ondeskundig onderhoud van de Goederen door de Klant;

De Klant vrijwaart Priotech voor aanspraken op vergoeding van schade van derden die zij lijden of hebben geleden als gevolg van het gebruik door of vanwege de Klant van de Goederen en/of de Aanvullende Dienst, tenzij blijkt dat de schade het gevolg is van een niet aan de Klant toe te rekenen tekortkoming van de Goederen.

De Klant verbindt zich ertoe om het naar eigen inzicht nemen van voldoende preventieve maatregelen tegen inbraak, brand en andere schade en het zich verzekeren tegen dergelijke risico’s en het in standhouden van een dergelijke verzekering gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 15. Overmacht

In geval van overmacht is Priotech gerechtigd de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: tekortkomingen van leveranciers van Priotech, die Priotech niet kon voorzien en waar Priotech diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, materiale waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische dreigingen of aanslagen en binnenlandse onlusten. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn. Er vindt geen restitutie plaats van de door Klant vooruitbetaalde gelden.

Artikel 16. Duur en beëindiging van de overeenkomst

De duur van deze Overeenkomst  wordt bepaald in de offerte. Bij afwezigheid van een bepaalde duur daarin geldt de overeenkomst voor onbepaalde duur.

Indien een vaste looptijd is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Elk der partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door Priotech is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient Klant zijn Persoonsgegevens te vermelden. Priotech mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is, onverminderd het recht op schadevergoeding of op toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek:

 • de Klant heeft tijdens of na de afsluiting van de Overeenkomst aan Priotech misleidende of valse informatie verstrekt en daardoor de dienstverlening van Priotech in gevaar gebracht heeft;
 • de Klant niet voldoet aan zijn wezenlijke contractuele verplichtingen;
 • de Klant de door Priotech verstrekte instructies met betrekking tot het gebruik van de Goederen en/of Aanvullende Diensten ten onrechte niet opvolgt en in gebreke blijft dit te doen binnen 14 kalenderdagen na de ingebrekestelling ter zake;
 • de Klant door zijn eigen toedoen elke professionele uitvoering en/of voortzetting van de Overeenkomst door Priotech  in het gedrang brengt en/of de professionele werking van Priotech in het gedrang brengt en de Klant dienaangaande niet het nodige gevolg geeft aan de ingebrekestelling ter zake binnen de 7 kalenderdagen;
 • de Klant komt te overlijden;
 • de Klant wordt handelingsonbekwaam verklaard;
 • de Klant wordt failliet verklaard / ontbonden; of
 • er wordt een insolventieprocedure (gerechtelijke reorganisatie) opgestart voor de Klant.

De ontbinding van de Overeenkomst bevrijdt Priotech van haar verplichtingen, behoudens deze die wegens hun aard blijven voortduren na de beëindiging van de Overeenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Priotech op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Priotech is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Priotech recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat. Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Klant gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Klant slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Priotech op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Indien de Klant een Consument is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van het niet op maat gemaakte goed, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van het niet op maat gemaakte goed Schriftelijk te ontbinden. Klant dient het ontvangen goed alsdan binnen veertien dagen na ontbinding in dezelfde staat als waarin zij is afgeleverd, ongebruikt, onbeschadigd en met all behorende documentatie, garantiebewijzen, accessoires en verpakkingsmaterialen en geldig aankoopbewijs aan Priotech te retourneren. Het terugzenden van het goed komt geheel voor rekening en risico van de Klant. Priotech zal Consument vergoeden vanaf het moment dat alle niet op maat gemaakte goederen zijn teruggekregen. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 17. Overname van de overeenkomst / verhuizing

De Klant kan zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet volkomen overdragen aan een derde, behoudens schriftelijke toestemming van Priotech waaraan bepaalde voorwaarden verbonden kunnen zijn. Indien een Klant zijn rechten en verplichtingen overdraagt zonder de schriftelijke toestemming van Priotech, is de Klant geenszins bevrijd van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst

De Klant blijft aansprakelijk voor zijn verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige Overeenkomst, ook indien hij uit het Gebouw verhuist.

Indien de Klant verhuist naar een ander gebouw, dient hij Priotech minstens twee (2) maanden op voorhand telefonisch of per e-mail te verwittigen.

Indien de Klant verhuist naar een ander adres en de Overeenkomst kan worden uitgevoerd, kan Priotech de redelijke kosten van de verhuizing aanrekenen.

Artikel 18. Vertrouwelijkheid

Elke partij is gebonden door een geheimhoudingsplicht jegens derden met betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zij in het kader van deze Overeenkomst van de andere partij heeft ontvangen.

Artikel 19. Privacy en Cookies

De verwerkingsverantwoordelijke is de Besloten Vennootschap Priotech Security, handelend onder de handelsnaam “Priotech”, gevestigd te Dendermondsesteenweg 530, bus i, 9070 Destelbergen, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE. 0767.676.608.

De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan Priotech bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Priotech en diens medewerkers zou ontvangen. De Klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Priotech verwerkt de basis-identiteitsgegevens en andere persoonsgegevens van de Klant, de (sub)onderaannemer(s) alsook andere bouwactoren, hun personeel, hun medewerkers, hun aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de klanten/leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en de veiligheid op de werf. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de verplichte elektronische aanwezigheidsregistratie, de aanwezigheidslijst of andere verplichtingen bij overheidsopdrachten) en/of het gerechtvaardigd belang van de relevante partij.

Priotech en diens leveranciers verbinden zich ertoe om deze persoonsgegevens alleen te verwerken met het oog op de voormelde doeleinden en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsook alle vigerende wetten, decreten, verordeningen ter uitvoering ervan. Zij zullen deze persoonsgegevens alleen doorgeven aan Verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking.

Priotech en diens leveranciers zullen de nodige voorzorgen nemen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere ongeoorloofde toegang, diefstal, vernietiging, verlies, wijziging, verstrekking, reproductie of verspreiding, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. De Verwerkers van Priotech verbinden zich er toe dezelfde verplichtingen op te leggen aan de ondernemingen en organisaties waarop Priotech beroep doet. 

Artikel 20. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd. Indien een onderdeel van deze Voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan. 

Artikel 21. Diversen 

Geen enkele wijziging of aanpassing aan de bepalingen of voorwaarden van het Overeenkomst is geldig, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Priotech werd aanvaard en bevestigd.

°De gehele of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid van een clausule in deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot de nietigheid of ongeldigheid van enige andere clausules. Indien een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, die de Overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de Overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.